найближче море
 
 
Чернігів, вул. Старобелоуська 69
т. (0462) 930-800
Отримано СЕРТИФІКАТ на систему управління якістю ISO 9001:2009 стосовно виробництва рибної продукції


ПрАТ «Чернігівським підприємством по переробці та реалізації рибних товарів «Чернігівриба» з 01 серпня 2012р. отримано СЕРТИФІКАТ на систему управління якістю ISO 9001:2009 стосовно виробництва рибної продукції.

Стандарт ISO 9001 — одна із моделей управління діяльністю підприємства з метою вдосконалення результатів. Ним керуються підприємства, які прагнуть, щоб їхні товари чи послуги були стабільно якісними з точки зору споживача, що передбачає впровадження системи управління якістю послуг або продукції. Не підвищуючи якість продукту, компанія втрачає великі можливості зростання конкурентоспроможності. Впровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням. В умовах зростаючої конкуренції наявність сертифіката ISO 9001 — один із чинників, що допомагає підприємству не лише продовжувати діяльність, а й стати одним із сильніших у своїй галузі.

В Україні вимоги стандарту ISO 9001 поширюються з 2001р., коли Україна увійшла до ISO — Міжнародної організації зі стандартизації — та прийняла стандарт ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги» — національний аналог міжнародного стандарту. На його основі на підприємстві розробляється та впроваджується система управління якістю як складова частина загальної системи управління підприємством. Розповсюдженість стандарт ISO 9001 отримав завдяки мінімалізму та водночас широкому застосуванню (ним можуть керуватися підприємства будь-якої галузі), виду діяльності (виробництво чи сфера послуг), форми власності, розмірів та кількості працівників.

Слідування вимогам ISO 9001 вважається у світі добрим діловим смаком і свого роду візитною карткою якості.

Завдяки впровадженню системи управління якістю на підприємстві встановлено єдині правила роботи на кожному етапі, впорядковуються документація та документообіг. Ефективність роботи з постачальниками підвищується внаслідок її систематичного оцінювання.

Регулярний моніторинг усіх процесів за обраними показниками результативності, оперативне виявлення недоліків у роботі та запобігання поширенню невідповідностей на інші підрозділи (завдяки запровадженій процедурі внутрішнього аудиту), доповнені збором пропозицій щодо поліпшення діяльності від працівників, що підвищує якість управління підприємством на операційному та управлінському рівнях.

Впровадження стандарту забезпечує обізнаність працівників щодо встановлених цілей і завдань підприємства, залучення усього персоналу до їх виконання, підвищення відповідальності кожного з них за результат своєї роботи. Виконання вимог стандарту сприяє налагодженню взаємозв’язку між підрозділами. Внаслідок більш раціонального використання робочого часу та удосконалення процесу навчання персоналу, різнобічного підвищення кваліфікації працівників покращується виконавча дисципліна, кваліфікаційний рівень та мотивація.

Застосування вимог стандарту ISO 9001 у системі управління підприємством допомагає вирішити низку внутрішніх та зовнішніх питань, зокрема покращити якість продукції, тим самим підвищити задоволеність споживачів; стати конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішніх ринках. Внутрішні результати, котрі організація отримує від запровадження системи управління якістю, напряму залежать від зусиль, які вона докладає для покращення своєї діяльності.

Мета впровадження ISO 9001 полягає у тому, щоб діяльність підприємства була контрольованою і забезпечувала виконання основних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, а саме :

  • максимальне задоволення потреб і запитів клієнтів;
  • недопущення до споживача невідповідної продукції;
  • залучення персоналу належної кваліфікації і підготовки;
  • впорядкування документообігу;
  • впровадження процедури внутрішнього аудиту;
  • проведення запобіжних і коригувальних дій;
  • здійснення систематичного планування, аналізу та постійного поліпшення результатів діяльності.